Reglementen en statuten

Hoofdstuk 1 – Lidmaatschap

 • Artikel 1.1: Alle personen die wensen ingeschreven te worden in onze club zullen vooraf de toelating moeten krijgen van minstens drie bestuursleden. Alle leden dienen bij MEDRO BC gefedereerd te zijn; uitzonderingen worden door het bestuur toegestaan.
 • Artikel 1.2: Het lidmaatschap van MEDRO BC wordt jaarlijks hernieuwd. De kostprijs van dat lidmaatschap wordt vastgesteld door het bestuur.
 • Artikel 1.3: Door het betalen van het lidgeld erkennen de leden de reglementen van de club te kennen en er zich naar te richten.
 • Artikel 1.4: Eenmaal betaalde lidgelden zijn niet terugbetaalbaar. Het lidgeld zal worden betaald op een vastgestelde datum. Het bestuur zal de leden hiervan schriftelijk verwittigen.

Hoofdstuk 2 – Algemene vergadering

 • Artikel 2.1: Alle leden van MEDRO BC, zoals vermeld in artikel 1.1, maken deel uit van de algemene vergadering van MEDRO BC.
 • Artikel 2.2: Elk seizoen zal minstens één algemene vergadering worden gehouden. Meestal bij het begin van het seizoen. De te behandelen agendapunten zullen bij schriftelijke uitnodiging vermeld worden.
 • Artikel 2.3: Indien nodig zou blijken voor de goede samenwerking van de club, kan het bestuur bijkomende algemene vergaderingen samenroepen.

Hoofdstuk 3 – Algemene statutaire vergadering

 • Artikel 3.1: Om de twee jaar heeft een algemene statutaire vergadering plaats waarbij het bestuur wordt gekozen of herkozen.
 • Artikel 3.2: Ieder clublid dient aanwezig te zijn op de algemene statutaire vergadering. Bij afwezigheid zonder geldige reden wordt een boete aangerekend van 6,50 euro deze afwezigheid wordt aan de voorzitter gemeld tenminste 24 uur voor de vergadering. Bij gewettigde afwezigheid kan een lid een volmacht geven aan een ander lid van de club. Er is slechts 1 volmacht mogelijk per lid.
 • Artikel 3.3: Leden die voorstellen wensen te doen of bepaalde punten wensen te bespreken tijdens de algemene statutaire vergadering zullen dit schriftelijk formuleren en dit overhandigen aan de voorzitter ten laatste 8 dagen voordien.

Hoofdstuk 4 – Het bestuur

 • Artikel 4.1: Het bestuur is samengesteld uit vier m/v leden:
  • De voorzitter
  • De secretaris
  • De schatbewaarder
  • De sportleider
  Dit kan ten allen tijde uitgebreid worden, doch steeds bij meerderheid der stemmen van het bestuur.
 • Artikel 4.2: Taken en verplichtingen van de bestuursleden:
  • De voorzitter: Zal trachten met al zijn kunnen het algemeen welzijn van de club onpartijdig te behartigen. Als hoofd van het bestuur zal hij de club vertegenwoordigen daar waar noodzakelijk. Hij is verantwoordelijk voor elke actie en beslissing goedgekeurd door zijn bestuur.
  • De secretaris: Alle briefwisseling moet langs het secretariaat gebeuren. Alleen de voorzitter heeft, indien nodig, het recht rechtstreekse briefwisseling te voeren. De secretaris zal van elke vergadering een verslag opmaken en dit ter goedkeuring aan de voorzitter voorleggen. De secretaris is hier persoonlijk verantwoordelijk voor. De secretaris vervangt de voorzitter in geval van diens afwezigheid, dit voor wat de club- en BBSF- aangelegenheden betreft.
  • De schatbewaarder: De schatbewaarder is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de club. Alle inkomsten en uitgaven moeten steeds en alleen langs de schatbewaarder gebeuren. Hij zal van elke verhandeling nota nemen en deze eenmaal per jaar, na afloop van het seizoen, via een kasverslag aan de algemene vergadering voorleggen. Er is een bankrekening geopend in de BNP Paribas, Kouter 8 te Gent op naam van MEDRO BC, met het nummer: BE52290-0335802-09 Bankverrichtingen kunnen gedaan worden door de voorzitter en de schatbewaarder; beide handtekeningen zijn op de betrokken bank gedeponeerd.
  • De sportleider: De sportleider is verantwoordelijk voor elke sportieve handeling van de club, zowel in de liga als in competitieverband. In het belang van de club weegt zijn beslissing door bij het treffen van sancties, het opstellen of het niet opstellen van spelers in competitieverband (Beker – Interteam), dit zonder beraadslaging van het bestuur.
 • Artikel 4.3: Stemmen in de bestuursvergadering: De voorzitter zal steeds over één stem beschikken, bij gelijkheid der stemmen echter zal zijn stem beslissend zijn. De schatbewaarder, secretaris en sportleider beschikken ook elk over één stem.
 • Artikel 4.4: Alle bestuursfuncties zullen steeds verkozen worden op een algemene statutaire vergadering, welke om de twee jaar plaatsheeft, en waarbij ieder clublid dient aanwezig te zijn. Een stemming is pas geldig bij 2/3 aanwezigheid van de leden. Ieder bestuurslid is (her)kiesbaar met de meerderheid van 50% + 1 der aanwezige stemmen. Blanco stemmen zijn niet geldig voor het vaststellen van de meerderheid. Bij betwisting met gelijkheid der stemmen zal geen herkiezing plaatsgrijpen doch zal het vorige bestuurslid aanblijven indien hij/zij kandidaat blijft. Indien niet zal de voorzitter de kandidaat aanstellen.
 • Artikel 4.5: Kandidaat-bestuursleden richten hun kandidatuur schriftelijk aan de voorzitter tenminste 8 dagen voor de algemene statutaire vergadering.
 • Artikel 4.6: Bij het ernstig in gebreke blijven van een bestuurslid kan het bestuur hem ontslaan en zijn functie vacant verklaren. De interim-functie wordt aangeduid door het bestuur.
 • Artikel 4.7: Voorwaarden tot het verwerven van een bestuursfunctie:
  • Minstens 21 jaar oud zijn
  • Minimaal 2 jaar actief lid zijn
  • Geen bloedverwanten noch aangetrouwde familie noch samenwonenden in het bestuur

Hoofdstuk 5 – Liga

 • Artikel 5.1: De wekelijkse liga-avonden vormen de hoofdactiviteit van de club en hebben plaats op woensdagavond. Om 20:30 starten de proefballen, om 20:45 start de liga-competitie. De kalender van de liga-wedstrijden en nevencompetities zal bij de eerste liga-avond van het nieuwe seizoen aan de leden overhandigd worden. De duur van de liga-competitie is 30 weken.
 • Artikel 5.2: Er kunnen maximaal 8 ploegen van 4 spelers of speelsters deelnemen aan de wekelijkse liga-competitie. Eens de competitie gestart, kan niet meer verwisseld worden van liga-ploeg, behalve in geval van heerkracht.
 • Artikel 5.3: Er worden elke liga-wedstrijd 3 games gespeeld. De liga-wedstrijden worden gespeeld volgens een vastgesteld schema, opgemaakt door de sportleider.
 • Artikel 5.4: De liga-competitie start om 20:30. Indien een speler te laat op de baan komt, kan hij nog invallen voordat de 4° frame is ingegaan. Indien deze reeds is ingegaan, kan de speler pas in de 2 de game aanvangen.
 • Artikel 5.5: Na elk spel wordt bepaald welke best geklasseerde spelers (met handicap) in aanmerking komen voor de ploegrangschikking. Bij een ongelijk aantal tegenspelers wordt alleen rekening gehouden met het aantal scores gelijk aan het aantal spelers van de kleinste ploeg.
 • Artikel 5.6: Alle spelers en speelsters zijn verplicht tijdens de liga-competitie het bowlingshirt van de club te dragen. Bij het niet naleven zal door de schatbewaarder een boete van 3 euro geïnd worden.
 • Artikel 5.7: De liga-klassementen worden wekelijks opgemaakt door de sportleider of medewerker en worden uitgehangen in het clublokaal. Per liga-wedstrijd kunnen 8 punten gewonnen worden : 2 punten per gewonnen spel en 2 punten voor de totaalscore .Bij gelijke stand van punten in het ploegenklassement wordt voorrang gegeven aan de ploeg met het hoogste aantal kegels, tellend voor het ploegtotaal.
 • Artikel 5.8: Om in aanmerking te komen voor individuele klassementen moeten de leden minstens aan 70% van het totaal aantal games per seizoen deelgenomen hebben. Dit geldt ook voor topscore en topserie!
 • Artikel 5.9: Betwistingen welke zich tijdens de loop van het seizoen zouden voordoen, worden voorgelegd aan het bestuur.
 • Artikel 5.10: De ploegen worden bij aanvang van het seizoen door de sportleider samengesteld.
 • Artikel 5.12: Elk jaar wordt een prijs voorzien voor de hoogste scores en de hoogste serie (3 games), gespeeld tijdens de liga-avonden. Zowel de scratch scores als de handicap-scores komen hiervoor in aanmerking. Deze prijzen worden voorzien voor de heren en voor de dames. Ook voor de winnende ploeg en voor de winnaar in bonuspunten wordt een prijs voorzien. In individuele klassementen wordt per persoon maar 1 prijs toegekend. Indien iemand dus reeds een prijs heeft, gaat een tweede prijs automatisch naar de volgende persoon van dat klassement etc. (met uitzondering van het klassement bonuspunten, wat een persoonlijke prijs is en dus niet in aanmerking komt – het enige wat kan worden gecumuleerd is de prijs van het ploegenklassement). De volgorde van wat voorrang heeft op wat (scratch of handicap etc.) wordt door het bestuur bepaald. Uitslagen van het eindejaarstornooi worden niet langer samengenomen met de uitslagen van de gewone liga-wedstrijden en bonuspunten.
 • Artikel 5.13: Publiciteit Deze zal toegelaten worden mits goedkeuring van het bestuur; de opbrengsten worden in de clubkas gestort.
 • Artikel 5.14: Handicap-berekening De basis voor het berekenen van de handicap is bepaald op 80% van het verschil van het gemiddelde met 210. Voor de eerste liga-avond wordt de handicap berekend op het gemiddelde behaald in het voorbije seizoen. Nieuwe leden met een officieel gemiddelde krijgen handicap berekend op dit officieel gemiddelde. Nieuwe leden zonder officieël gemiddelde krijgen handicap toegekend, berekend na het spelen van de eerste 3 games, berekend op deze games. Voor de tweede week wordt de handicap toegekend, berekend op het gemiddelde van de eerste week. De handicap wordt wekelijks aangepast op het totaal van de gespeelde games tijdens het aan gang zijnde seizoen.
 • Artikel 5.15: Prijzenfonds Het prijzenfonds voor de liga is door alle leden te betalen en is wekelijks te vereffenen bij de afrekening van te spelen liga-games met de schatbewaarder. Het totale bedrag van het prijzenfonds, zowel voorzien voor de liga als voor andere competities zal integraal bestemd worden voor de aankoop van de voorziene prijzen. De prijzentafel kan evenwel nog worden aangevuld met eventuele schenkingen van andere personen.
 • Artikel 5.16: De liga bijdrage wordt maandelijks vereffend voor de eerste speeldag van de maand. Bij afwezigheid wordt alleen de bijdrage voor het souper in rekening gebracht. De rest krijt de speler terugbetaald.

Hoofdstuk 6 – Interteam

 • Artikel 6.1: De interteamwedstrijden worden georganiseerd door de BBSF en verplichten aan de club minstens 1 ploeg af te vaardigen.
 • Artikel 6.2: Het aantal ploegen dat zal worden ingeschreven zal afhankelijk zijn van het aantal leden dat aan deze wedstrijden wenst deel te nemen. De leden welke zich opgeven voor deelname aan de interteamcompetitie verbinden zich ertoe zich het ganse seizoen ter beschikking te houden van de ploeg waarin zij worden opgesteld.
 • Artikel 6.3: Enkel de leden die regelmatig deelnemen aan de liga-wedstrijden komen in aanmerking voor de interteamcompetitie.
 • Artikel 6.4: Voor elke interteamploeg wordt een kapitein aangeduid. Deze is verantwoordelijk voor het behoorlijk invullen van de wedstrijdformulieren en voor de opstelling van zijn ploeg. In geval van boete, opgelegd door de BBSF, zal deze de eerste maal ten laste zijn van de clubkas; bij herhaling tijdens hetzelfde speeljaar is deze echter voor rekening van de betrokken ploeg. Bij afwezigheid van de ploegkapitein zal een ander lid van de ploeg, aangeduid door de kapitein, de taken van de ploegkapitein overnemen.
 • Artikel 6.5: De interteamwedstrijden worden gespeeld in reglementaire kledij, conform met de BBSF-voorschriften.

Hoofdstuk 7 – Beker van België

 • Artikel 7.1: De club is verplicht, naargelang de afdeling waarin gespeeld wordt in de interclubcompetitie, deel te nemen aan de Beker van België of de Beker Amand Colin.
 • Artikel 7.2: De spelers welke de club vertegenwoordigen in de competitie worden aangeduid door de sportleider.
 • Artikel 7.3: De kosten welke deze wedstrijden meebrengen wat betreft de spelen worden gedragen door de club.

Hoofdstuk 8 – Kampioenschappen en tornooien

 • Artikel 8.1: De clubleden zijn vrij aan deze kampioenschappen en tornooien deel te nemen. De inschrijvingen geschieden via het secretariaat van de club.
 • Artikel 8.2: De kosten voor deelname aan deze kampioenschappen of tornooien zijn ten laste van de deelnemers zelf.

Hoofdstuk 9 – Tot besluit

 • Artikel 9.1: Het bestuur kan geen enkele wijziging doorvoeren zonder de goedkeuring van de algemene vergadering.
 • Artikel 9.2: Bij ontbinding van de club zal het resterende bedrag uit de clubkas worden geschonken aan een liefdadige organisatie.
 • Artikel 9.3: Elk lid ontvangt een kopie van deze statuten.

Laatst geüpdatet op 25 augustus 2010